top of page


מדיניות הפרטיות 


כללי
1.    מטרת מדיניות פרטיות זאת הינה להבהיר ולהסביר את מדיניות הפרטיות בדבר השימוש באתר ואת השימושים במידע שנמסר לסטודיו דיזיין לי ו/או ר.א.ן ירון בע”מ על ידי משתמשי האתר או שנאסף על ידי סטודיו דיזיין לי ו/או ר.א.ן ירון בע”מ במסגרת השימוש באתר. 
2.    המדיניות לא חלה על מידע אשר הוחרג במפורש מתחולתה של המדיניות, לרבות במסגרת תקנון תנאי השימוש שבאתר, אלא אם כן צוין במפורש אחרת.
3.    אנא קראו נספח מדיניות פרטיות זה ואת תקנון תנאי השימוש באתר לפני השימוש באתר ולפני העברת נתונים אישיים (כגון שם, כתובת דוא"ל וכדו') לסטודיו דיזיין לי ו/או ר.א.ן ירון בע”מ באמצעות האתר. מסמך זה מהווה חלק מתקנון האתר ויש לקרוא מסמכים אלה יחד.
4.    השימוש באתר מותנה בהסכמת המשתמש למדיניות זו ולתנאי השימוש. בעצם השימוש והצפייה באתר ו/או העברת פרטים במסגרתו מאשר המשתמש כי קרא את תנאים אלה והוא מסכים לאמור בהם.
5.    סטודיו דיזיין לי ו/או ר.א.ן ירון בע”מ רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות מסמך זה ו/או התקנון ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומם או בנוסף להם להסדרת תנאי השימוש באתר. המשתמשים מתבקשים לפנות לעמוד זה מעת לעת על מנת לקרוא את תנאיו המעודכנים. 
6.    האמור במסמך זה כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים ולגברים כאחד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד, יש לקרוא כאילו נאמר אף בלשון רבים, לפי העניין ולהיפך.
7.    הכותרות במסמך זה אינן מחייבות או ממצות והן נועדו לנוחות המשתמשים בלבד.
איסוף מידע 
8.    סטודיו דיזיין לי ו/או ר.א.ן ירון בע”מ עשויה לאסוף ולשמור כל מידע אודות גולשי ומשתמשי האתר שהועבר על ידם או שנאסף על ידה כתוצאה ו/או בקשר עם שימושם באתר. מידע זה מורכב משני סוגים:
8.1.    "מידע אקטיבי" - מידע (כגון: שם, כתובת, דוא"ל, טלפון וכו') הנמסר על ידי המשתמש לצרכים שונים.
8.2.    "מידע פאסיבי" - מידע הנאסף מבלי שנמסר באופן אקטיבי על ידי המשתמשים (כגון: סוג הדפדפן בו משתמש הגולש באתר, כתובת IP של המשתמש, אתרים ותכנים מועדפים על המשתמש ועוד).
9.    לעניין זה מובהר כי האתר עשוי לכלול ו/או לעשות שימוש בתוכנות ו/או טכנולוגיות זיהוי ו/או מעקב למיניהן כגון עוגיות ("Cookies"). תוכנות ויישומים אלה מאפשרים איסוף מידע על הגולשים (כגון מידע בדבר ההעדפות האישיות שלהם) וזאת בין היתר לצורך תפעול תקין של האתר, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש, שיפור השירות למשתמשים, אימות פרטים שהועברו באמצעות האתר, אבטחת מידע וכיו"ב. לעתים הפעלת תוכנות ויישומים אלו מותנית באישור המשתמש אולם מובהר כי לא בכל המקרים מתבקש אישור כאמור. יצוין כי לעתים ניתן לחסום את השימוש בתוכנות הנ"ל (או למחוק אותן מהדיסק הקשיח של מחשב המשתמש, במידה ונשמרו שם) באמצעות דפדפן האינטרנט אולם סטודיו דיזיין לי ו/או ר.א.ן ירון בע”מ אינה אחראית ו/או שולטת על האמור ועל משתמש המעוניין לעשות כן לבדוק אפשרות זו בהתאם לדפדפן בו הוא משתמש. מכל מקום, יש לזכור כי מחיקת העוגיות או הפסקת קבלתן עלולות למנוע או להגביל את הגישה לאתר ו/או חלקים ממנו. 
10.    סטודיו דיזיין לי ו/או ר.א.ן ירון בע”מ רשאית לאסוף ולשמור כל מידע כאמור לעיל (הן אקטיבי והן פאסיבי) בכל אופן ודרך ולכל תקופה שתבחר, על פי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי סטודיו דיזיין לי ו/או ר.א.ן ירון בע”מ עשויה לאסוף הן מידע אישי של משתמשים והן מידע שאינו מזוהה, בין היתר לצורך שיפור האתר, מוצרי החברה, השירותים הניתנים על ידה וכיו"ב. בנוסף מובהר כי סטודיו דיזיין לי ו/או ר.א.ן ירון בע”מ רשאית לכלול את המידע שנאסף כאמור במאגר המידע שברשותה.
11.    יודגש כי מסירת מידע תלויה בהסכמת המשתמש וברצונו ולא חלה עליו כל חובה (חוקית או אחרת) למסירת מידע; ואולם, קבלת השירותים המסופקים על ידי סטודיו דיזיין לי ו/או ר.א.ן ירון בע”מ מותנית במסירת פרטים כנדרש באתר.
העברת מידע לצדדים שלישיים
12.    המידע שנמסר לסטודיו דיזיין לי ו/או ר.א.ן ירון בע”מ על ידי המשתמשים ו/או נאסף על ידה במסגרת ו/או כתוצאה מהשימוש באתר יישמר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 ותקנותיו ולכל דין. המידע כאמור יישמר במאגרי סטודיו דיזיין לי ו/או ר.א.ן ירון בע”מ, על פי שיקול דעתה, והוא לא יועבר לצדדים שלישיים.
13.    על אף האמור לעיל, סטודיו דיזיין לי ו/או ר.א.ן ירון בע”מ רשאית להעביר לצדדים שלישיים כלשהם מידע שהועבר לה על ידי משתמשים או שנאסף על ידה במסגרת ו/או כתוצאה מהשימוש באתר, לרבות מידע אישי (שם, טלפון, דוא"ל וכו'), מבלי לקבל את הסכמת המשתמש לכך במקרים הבאים:
•    אם סטודיו דיזיין לי ו/או ר.א.ן ירון בע”מ סבורה כי מסירת המידע דרושה למניעת נזק למשתמש או לצדדים שלישיים.
•    אם מסירת המידע נדרשת מכוח הדין ו/או צו שיפוטי ו/או הוראה של רשות מוסמכת כלשהי.
•    אם משתמש מפר את תנאי השימוש באתר סטודיו דיזיין לי ו/או ר.א.ן ירון בע”מ או מבצע פעולות אסורות על פי דין (לרבות ניסיון לביצוע פעולות שכאלה).
•    אם קיימת מחלוקת ו/או סכסוך משפטי בין סטודיו דיזיין לי ו/או ר.א.ן ירון בע”מ ו/או משתמש באתר וכן לצורך שימוש בהליכים משפטיים אחרים בהם סטודיו דיזיין לי ו/או ר.א.ן ירון בע”מ מעורבת, בהתאם לצורך ולשיקול דעתה.
•    אם סטודיו דיזיין לי ו/או ר.א.ן ירון בע”מ תתמזג עם גורמים אחרים, תמכור את פעילותה, תשנה את הבעלות בה, תעביר את עסקיה (כולם או חלקם) לצד ג' כלשהו וכיו"ב - במקרה זה רשאית סטודיו דיזיין לי ו/או ר.א.ן ירון בע”מ להעביר את המידע שאגרה אודות המשתמשים, וכל חומר אחר שבידה, לאותו גורם.
שרת
14.    יתכן שהשרת המארח את האתר יהא ממוקם מחוץ לישראל. בכל מקרה סטודיו דיזיין לי ו/או ר.א.ן ירון בע”מ תאסוף, תעבד ותשתמש במידע אודות המשתמש אך ורק בהתאם לאמור בהודעת פרטיות זו.
אבטחת מידע
15.    באתר מיושמים מערכות ונהלים לאבטחת מידע במטרה לצמצם חדירה לא רצויה אליו. עם זאת מובהר כי הפעולות שסטודיו דיזיין לי ו/או ר.א.ן ירון בע”מ נוקטת לאבטחת המידע אינן מספקות הגנה מלאה. לאור האמור, סטודיו דיזיין לי ו/או ר.א.ן ירון בע”מ אינה מתחייבת כי המידע וכל הכלול באתר ובשירותים הניתנים בו חסינים מפני גישה בלתי מורשית אליהם והיא אינה יכולה להבטיח שצדדים שלישיים בלתי מאושרים לא ישיגו גישה למידע שנמסר ו/או נאסף ביחס למשתמשים. לפיכך, סטודיו דיזיין לי ו/או ר.א.ן ירון בע”מ ממליצה למשתמשים לנקוט בזהירות במוסרם מידע דרך רשת האינטרנט בכלל ולפני מסירת מידע כאמור לאתר יש לשקול את התועלות והסיכונים הכרוכים בהעברת המידע כאמור. 
אתרים של צדדים שלישיים
16.    האתר עשוי להכיל קישורים לאתרים המופעלים בידי צדדים שלישיים אשר אינם בשליטת סטודיו דיזיין לי ו/או ר.א.ן ירון בע”מ או באחריותה ועל המשתמש לשים לב כי לא חלה על האתרים הודעת מדיניות פרטיות זו ולברר את המדיניות הננקטת על ידם בענין. 
הדין החל וסמכות שיפוט
17.    הדין החל על ובקשר למדיניות פרטיות זו והשימוש באתר הינו הדין הישראלי בלבד (בין אם השימוש באתר נעשה בישראל ובין בחו"ל).
18.    סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם מדיניות פרטיות זו והשימוש באתר מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.

bottom of page